กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมโครงการการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
?ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ที่ได้รับรางวัลรองชนะอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมโครงการการประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง “บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก” ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดยนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 คน ได้แก่
1. นายพีรพล เข็มผง ชั้นปีที่ 4
วิชาเอกการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน-หลักสูตร
และการเรียนรู้สังคมศึกษา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส กลิ่นเกตุ ชั้นปีที่ 4
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา-หลักสูตร
และการเรียนรู้สังคมศึกษา
3. นางสาวณัฏฐา ทองดี ชั้นปีที่ 4
วิชาเอกอุตสาหกรรมศึกษา-หลักสูตร
และการเรียนรู้สังคมศึกษา
ซึ่งภายใต้การดูแลและฝึกซ้อมโดยอาจารย์ ดร.รุจน์ ฦาชา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
 

Search

Off Canvas Menu