นิสิต/ศิษย์เก่า

ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 รอบที่ 3 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนศิลป์ภาษา ผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 รอบที่ 3 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เพื่อเข้าศึกษาในกลุ่มวิชาเอกที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
รอบที่ 3 การรับเข้าศึกษาด้วยการสอบสัมภาษณ์วิชาการ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์

Search

Off Canvas Menu