อบรมสัมมนา

การอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
โครงการพัฒนาแผน และงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
กิจกรรม : การอบรมให้ความรู้การพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA
อภิปราย ในหัวข้อ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ในลักษณะโมดูลตามแนว OBE และการส่งเสริมการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุม 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 7 คณะศึกษาศาสตร์
 

Search

Off Canvas Menu