อบรมสัมมนา

Previous Next

โครงการส่งเสริม/พัฒนาการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย กิจกรรม : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

หน่วยวิจัยและวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้จัดโครงการส่งเสริม/พัฒนาการทำวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย

กิจกรรม : การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ทั้งนี้ เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์และผู้สนใจได้รับชมย้อนหลังโดยมีรายละเอียดดังนี้

- 9:00-12:00 น.(ภาคเช้า)
บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนเสนอขอทุนวิจัยและแหล่งทุนวิจัย: “เขียนอย่างไร ให้ได้ทุน””
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ คงเจริญ (อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)
สามารถรับชมวีดิทัศน์ได้ที่ Link ... https://youtu.be/s0CG6E4nDZU

- 13:30-16:30 น. (ภาคบ่าย)
บรรยาย เรื่อง “แนวทางในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
สามารถรับชมวีดิทัศน์ได้ที่ Link ...

 

 

Search

Off Canvas Menu